Anche in Polonia una veglia Arcobaleno per superare l’omotransfobia

Sabato 16 maggio 2020, dalle ore 17:00 alle 18:30, a Cracovia la chiesa Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Marcina w Krakowie e la Fundacja Wiara i Tęcza (Fondazione Fede e Arcobaleno) organizzano on line una veglia Arcobaleno per il superamento dell’omotransfobia .

Scrivono sulla pagina web Facebook dell’evento: “Vi invitiamo al “servizio arcobaleno” che si svolge nella nostra chiesa evangelica da sette anni ed è preparato in collaborazione con la Faith and Rainbow Foundation e da tutti coloro che hanno a cuore le persone LGBT e le loro famiglie. Con la nostra preghiera, vogliamo attirare l’attenzione sulla crescente incidenza delle violazioni dei diritti umani e ispirarci a contrastare la discriminazione.
Il nostro impegno cristiano è la necessità di prendere una posizione ferma contro tutte le forme di violenza e discriminazione contro le persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali e le loro famiglie, sia nella Chiesa che nella società.

Il comandamento di Gesù di amare Dio e il prossimo è il messaggio fondamentale del Nuovo Testamento (Mt 22, 36-40) ed è il nostro punto di riferimento per tutti i nostri comandamenti biblici.

Il 17 maggio 1990, l’Organizzazione mondiale della sanità ha eliminato l’omosessualità dalla classificazione internazionale delle malattie. In ricordo di questo evento, è stata istituita la Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia (IDAHOBIT), che ha lo scopo di attirare l’attenzione delle persone sulla discriminazione e la violenza subite dalle persone LGBT.

Una chiesa fedele al comandamento di Gesù Salvatore è luogo di diversità riconciliata in cui ogni uomo ha una casa sicura (Gal 3:28). Vi invitiamo a pregare online insieme a noi il 16 maggio 2020 alle 17.00″.

 

Zapraszam na “tęczowe nabożeństwo”, które odbywa się w naszej parafii od siedmiu lat i jest przygotowane we współpracy z Fundacją Wiara i Tęcza oraz wszystkimi, którym bliska jest troska o LGBT i ich rodziny. Naszą modlitwą chcemy zwrócić uwagę na coraz częstsze przypadki łamania praw człowieka oraz inspirować do przeciwdziałania przejawom dyskryminacji.
Naszym chrześcijańskim zobowiązaniem jest konieczność zdecydowanego opowiedzenia się przeciw wszelkim formom przemocy i dyskryminacji lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transseksualnych oraz ich rodzin, zarówno w Kościele jak i społeczeństwie. Przykazanie Jezusa, aby kochać Boga i bliźniego jest podstawowym przesłaniem Nowego Testamentu (Mt 22,36-40). Jest to dla nas punkt odniesienia dla wszelkich biblijnych wskazań. W dniu 17 maja 1990 roku, Światowa Organizacja Zdrowia wykreśliła homoseksualność z Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób. Na pamiątkę tego wydarzenia, ustanowiono Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Bifobii i Transfobii (ang. IDAHOBIT), którego celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na dyskryminację i przemoc, której doświadczają osoby LGBT. Kościół wierny przykazaniu Jezusa Zbawiciela jest pojednaną różnorodnością, w której każdy człowiek ma swój bezpieczny dom (Ga 3,28). Zapraszam do wspólnej modlitwy 16 maja 2020 o godz. 17.00 online!